Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden & Privacy Statement Advocatenkantoor Solutio

Artikel 1: Advocatenkantoor Solutio

Advocatenkantoor Solutio is een eenmanszaak van mr. drs. M.R. Koppe, die voor eigen rekening en risico werkzaam is.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan advocatenkantoor Solutio, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan mr. drs. M.R. Koppe die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van mr. drs. M.R. Koppe, alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3: Inschakeling derden

Advocatenkantoor Solutio zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Solutio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Solutio is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Solutio tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid

Mr. drs. M.R. Koppe heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het  in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens mr. drs. M.R. Koppe die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een of al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest voor Advocatenkantoor Solutio.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Advocatenkantoor Solutio aansprakelijk is voor fouten van de door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 5. Voorschotbetalingen

Advocatenkantoor Solutio kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 6: Derdengelden

Er wordt geen gebruik gemaakt van een stichting derdengelden.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

Bij het intakegesprek zal worden onderzocht in hoeverre de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op basis van de Wet op de Rechtsbijstand.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief van Advocatenkantoor Solutio. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% btw.  Tijdens het intakegesprek zal het uurtarief worden vastgesteld, mede op basis van de omvang van het dossier, eventuele spoedeisendheid en de aard van de cliënt.

Door Advocatenkantoor Solutio ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht

Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 40,–

Artikel 8 Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is mr. drs. M.R. Koppe gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten in welk geval zij niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 9: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zal het dossier gedurende 7 jaar worden bewaard. Daarna heeft Advocatenkantoor Solutio het recht het dossier te vernietigen.

Art. 10: Privacy statement AVG

10.1 Advocatenkantoor Solutio respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Solutio verwerkt.

10.2  Advocatenkantoor Solutio verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

10.3 Advocatenkantoor Solutio verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, overigens niet limitatief:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

10.13 Op de website biedt Advocatenkantoor Solutio een review aan van Advocatenscore die vrij toegankelijk is. Cliënten die een enquete invullen geven toestemming tot plaatsing van deze review op de website van Advocatenkantoor Solutio. Alle informatie die hierop geplaatst is, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit Advocatenscore kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocatenkantoor Solutio is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Solutio dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

10.14 Advocatenkantoor Solutio heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

10.15 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. drs. M.R. Koppe.

Dit privacy statement is op d.d. 7 december 2018 vastgesteld.

10.4 De website van Advocatenkantoor Solutio maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocatenkantoor Solutio geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder is omschreven. Advocatenkantoor Solutio heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

10.5 Advocatenkantoor Solutio deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Solutio, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Solutio persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Solutio uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Solutio ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

10.7 Advocatenkantoor Solutio hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Solutio gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Solutio in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10.8 Advocatenkantoor Solutio bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

10.9 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Solutio aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

10.10 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage in een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Solutio neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10.11 Op de website(s) van Advocatenkantoor Solutio zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Solutio houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10.12 Advocatenkantoor Solutio houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Solutio verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Advocatenkantoor Solutio te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor Solutio op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

10.13 Op de website(s) biedt Advocatenkantoor Solutio een review aan van Advocatenscore aan die vrij toegankelijk is. Cliënten die een enquete invullen geven toestemming tot plaatsing van deze review op de website van Advocatenkantoor Solutio. Alle informatie die hierop wordt geplaatst is, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit Advocatenscore kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocatenkantoor Solutio is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Solutio dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

10.14 Advocatenkantoor Solutio heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

10.15 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. drs. M.R. Koppe.

Dit privacy statement is op d.d. 7 december 2018 vastgesteld.

Art. 11  Forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Solutio is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.